NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK
W NOWEJ RUDZIE NA LATA 2019/2025

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 356) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie. 

I. MISJA PRZEDSZKOLA

Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.
(św. Jan Bosko)

          Jesteśmy przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. W pracy kierujemy się systemem wychowawczym św. Jana Bosko, którego najważniejszymi zasadami są: miłość, rozum i religia. Ks. Bosko miał jasny ideał wychowawczy: wychować dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela, czyli człowieka wiernego Kościołowi, który znajdzie w społeczeństwie swoje miejsce i przez uczciwe życie przyczyni się do rozwoju własnego państwa. W konsekwencji ks. Bosko dbał równocześnie o rozwój wiary młodego człowieka jak i przygotowanie jego do życia w świecie. Uczciwy obywatel otrzymywał potrzebne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. System prewencyjny stanowi spójny związek przekazywanych i życiowo połączonych wartości zmierzających do promocji człowieka, otwarcia go na orędzie ewangeliczne i pogłębienie życia chrześcijańskiego.

          W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowanie chrześcijańskiej postawy, wzmacnianie poczucia tożsamości z parafią, troska o rozwój duchowy i moralny dzieci oraz wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizyczno-zdrowotnego, rozwijanie aktywności twórczej. Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez: codzienną wspólną modlitwę dzieci w kaplicy, modlitwę przed i po posiłkach, cotygodniową katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w sposób jednoznaczny.

 Podstawą naszej pracy jest:

 • wychowanie ukierunkowane na przyjęcie wartości chrześcijańskich jako zasadniczych wartości życia. Kierując się miłością do dziecka, nie dąży do szybkich, spektakularnych sukcesów, ale koncentruje się na kształtowaniu głębi prawego człowieka.
 • wspomaganie integralnego rozwoju osobowego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, aby realizować ideał dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela.
 • współdziałanie z rodziną i wspomaganie rodziny w integralnym wychowaniu dzieci, szanujemy prawa rodziców jako pierwszych nauczycieli i wychowawców, wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.

 Cele szczegółowe:

 • zapewnienie dzieciom opieki i poczucia bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji
 • wdrażanie w życie grupy społecznej, do zgodnego współdziałania z rówieśnikami
 • przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie w duchu poszanowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postawy patriotycznej
 • rozwijanie u dzieci umiejętności porozumiewania się, uważnego słuchania innych, wyrażania własnych myśli, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, własnych emocji i potrzeb, kontrolowanie własnych zachowań
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 • kształtowanie umiejętności modlitwy, postawy zawierzenia Panu Bogu i oddania się w opiekę Maryi Wspomożycielki
 • zapoznanie z patronami rodziny salezjańskiej: ks. Bosko, Matka Mozzarello, bł. Laura, św. Dominik
 • budowanie u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, otaczającego świata i ukazanie miejsca i roli człowieka w tym świecie
 • zapewnienie warunków i możliwości do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej w procesie poznawania i zdobywania wiedzy na danym etapie rozwoju
 • uczenie dzieci rozwiązywania trudnych sytuacji

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane.
(św. Jan Bosco)

          Nasze przedszkole swoją misje wychowania dzieci realizuje według systemu wychowawczego św. Jana Bosko zwanego systemem prewencyjnym. Realizujemy ten system jako duchowość i jako metodę oddziaływań wychowawczych, ze świadomością, że duchowość jest warunkiem skuteczności metody. Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji przedszkola są założyciele rodziny salezjańskiej; św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello.  

 • Duchowość to znaczy, że zasady systemu prewencyjnego stają się stylem osobistego życia wychowawcy. Dzieci są odbiorcami świadectwa tej duchowości, a następnie w sposób naturalny jej naśladowcami.
 • Metoda wychowawcza to określony styl relacji międzyosobowych nauczyciel - uczeń i celowych oddziaływań realizowanych w tej relacji.

          Proces wychowawczy realizuje się w konkretnych warunkach czasowych, w obecności osób, które działają w danym miejscu. Wspólnota wychowawcza składa się z rodziców, nauczycieli i wychowawców, personelu pomocniczego, który choć ma różne zadania to jednak działa w jednym celu - wychowanie dziecka.

          Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą kwalifikacje do pracy z dzieckiem przedszkolnym. Osoba nauczyciela świadectwem własnego życia, daje wiarę w przekazywane wartości, wprowadza dziecko na drogę w odkrywaniu świata jego własnej interpretacji i własnych wartości.

          Wspólnota taka posiada oblicze zróżnicowane, jak różne są osoby ją tworzące wraz z funkcjami przez nie pełnionymi, ale też oblicze żywe przesiąknięte duchem rodzinnym. System prewencyjny nie istnieje bez wspólnoty, bez sieci współzależności i wspólnych oddziaływań.

          Cała wspólnota wychowawcza uznaje pierwszeństwo rodziny w wychowaniu dzieci i współdziała z rodzicami w różnych formach działalności przedszkola, np. przygotowanie uroczystości przedszkolnych, św. Mikołaj, jasełka, dzień babci i dziadka, dzień dziecka, festyn rodzinny itp. Rodzice otrzymują od nauczycieli informację na temat potrzeb, rozwoju i zachowania dziecka w przedszkolu.

          Pomieszczenia przedszkolne są wyposażone w środki dydaktyczne, meble, kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki, które pozwalają dzieciom czerpać radość w swobodnej zabawie. Przedszkole zapewnia dzieciom żywienie w oparciu o własną kuchnię.

III. TRADYCJA PRZEDSZKOLA

           Tradycja przedszkola jest elementem jego tożsamości, strażnikiem wartości i nadziei na przyszłość, która jest w ciągłym procesie tworzenia się.

           Głównym jej elementem są przeżywane święta. Wspólne świętowanie ma na celu przeżywanie radości we wspólnocie rodzinnej. Dla dzieci i rodziców organizowane uroczystości przez przedszkole są momentami wzajemnego spotkania w grupie przedszkolnej, przez które nawiązują się przyjaźnie między rodzinami dzieci.

           Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, z którymi organizujemy spotkania rodzinne, takie jak:

 • Msze św. na rozpoczęcie i zakończenie roku
 • Wycieczka jesienna
 • 14 październik - Dzień Nauczyciela
 • 16 października – Dzień Papieski
 • 11 listopad - Dzień Niepodległości
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Boże Narodzenie - Wigilia: dzielenie się opłatkiem oraz Jasełka przygotowane przez dzieci
 • Dzień wdzięczności babciom i dziadkom
 • Uroczystość św. Jana Bosko
 • Wielkanoc - święcenie pokarmów i życzenia świąteczne
 • Uroczystość Maryi Wspomożycielki
 • Dzień Rodziny – spotkania, przedstawienia
 • Zakończenie roku przedszkolnego - przedstawienie wykonane przez dzieci, podziękowania nauczycielom i całemu personelowi
 • Udział dzieci w konkursach

           Przedszkole organizuje wycieczki w celu zapoznania dzieci z różnymi ciekawymi miejscami, wyjazdy do teatru oraz zaprasza artystów, którzy w przedszkolu przedstawiają programy edukacyjne i bajkowe.

           Momentami ważnymi w naszej pracy jest uczestnictwo dzieci i rodziców oraz wychowawców i personelu w Eucharystii, która jest organizowana pięć razy w ciągu roku szkolnego: na początku i końcu roku a także z okazji modlitwy za zmarłych, uroczystości Ks. Bosko i Maryi Wspomożycielki.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania z rodzicami.
 • Udział we wspólnych Mszach św.
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola.
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, rodzica lub dyrektora.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).
 • Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów dla rodziców.
 • Włączenie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych.
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez wspomaganie umiejętności wychowawczych rodziców,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

V. FORMY PRACY Z DZIECKIEM

           Rozróżniamy następujące formy pracy z dzieckiem:
Z uwagi na dziedzinę życia społecznego, w którym uczestniczy wychowanek

 • poprzez zabawę
 • poprzez edukację
 • poprzez pracę

Z uwagi na relacje, w jakie wchodzi wychowanek z innymi osobami

 • praca z całą grupą
 • praca w zespole
 • praca indywidualna

Uznajemy, że:

 • główną formą aktywności dziecka jest zabawa, a zarazem środkiem jego ekspresji, który jest naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb: ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
 • zabawy konstrukcyjne zaspokajają potrzebę twórczej aktywności dzieci, wzbogacają ich wiedzę o materiałach i konstrukcjach.
 • zabawy tematyczne pozwalają dzieci wyrażać w sposób twórczy siebie i otaczającą ich rzeczywistość.
 • zabawy dydaktyczne są przygotowane przez nauczyciela. Służą przede wszystkim uczeniu się dzieci, a głównie rozwojowi ich spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia, wzbogaceniu wiedzy i kształtowaniu mowy.
 • zabawy ruchowe wywierają szczególnie silny wpływ na rozwój fizyczny dziecka, zarazem na rozwój takich cech charakteru jak: śmiałość, wytrwałość, odwaga, wolę podejmowania wysiłku w osiągnięciu celu, wiara we własne możliwości i siłę.
 • zabawy swobodne kształtują relacje z innymi.

VI. WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA

 • Wychowanie do życia w wierze
 • Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.
 • Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.
 • Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
 • Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
 • Wychowanie do miłości i wdzięczności.
 • Wdrażanie do przestrzegania norm moralnych przyjętych w społeczeństwie.
 • Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej
 • Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie

VII. SYLWETKA ABSOLWENTA

          Absolwent Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 • pogłębia wiedzę oraz wieź z Bogiem;
 • zna wartość rodziny
 • jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole;
 • nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zna i stosuje zwroty grzecznościowe;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i świecie dorosłych;
 • jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy;
 • rozpoznaje i akceptuje potrzeby innych;
 • potrafi ocenić zachowania jako dobre lub złe;
 • rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń

VIII. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

          Rozumie się przez nie wartości, które uznajemy za najważniejsze dla rozwoju dziecka w naszym przedszkolu.

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wychowanie do wartości chrześcijańskich z uwzględnieniem okresów liturgicznych, nabożeństw maryjnych oraz świąt salezjańskich.

 

Koncepcja Pracy została opracowana przez dyrektora przedszkola
Koncepcja Pracy została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej