NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK
W NOWEJ RUDZIE

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],
umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”
Jan Paweł II 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59, z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz.1249).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 24 lutego 2017r. poz. 356)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730)
 8. Statut Przedszkola

I. WSTĘP

Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania i odkrywania. Na tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna komunikacja, odpowiedzialność i dobro wspólne. Proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, ma miejsce wszędzie i każdy ma na niego wpływ. Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przyjmując te założenia nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Podstawę programu wychowawczego naszego przedszkola stanowią wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie oraz pedagogika oparta na systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko. Inne ważne wartości, które pragniemy, aby były respektowane w naszej przedszkolnej społeczności to: zdrowie, bezpieczeństwo i kultura bycia.

Z określonych przez nas wartości wynikają zasady i normy postępowania, których nasi wychowankowie powinni przestrzegać. Owe normy postępowania są zrozumiałe dla dziecka w każdym wieku i uważamy je za ważne i potrzebne   w procesie wychowania dzieci.

W społeczności przedszkolnej zaspokaja się potrzebę kontaktu z rówieśnikami, uczy się określonych form zachowań a także przestrzega określonych zasad i reguł współpracy. W trakcie zabawy w określonej grupie osób uczy się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych. Dlatego realizacja zadań skierowanych na kształcenie umiejętności społecznych wymaga zorganizowania określonych sytuacji wychowawczych. Swoje miejsce w świecie dziecko znajduje dzięki więzi jakie łączą go ze społeczeństwem.

Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczych jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa
 • bezpieczeństwa i poczucia godności własnej
 • poczucia, że jest kochane i szanowane.

 II. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Celem pracy wychowawczej jest osiągnięcie przez dziecko pełni jego osobowego rozwoju, a owa pełnia jest potencjalnie zawarta w jego osobie.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka, wspomagając indywidualny, harmonijny rozwój dziecka, zgodnie z jego potrzebami, uwzględniając wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, poprzez:

  • integrowanie treści edukacyjnych,
  • indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji,
  • realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji,
  • przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego,
  • stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka, stwarzanie w przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa,
  • stwarzanie warunków do rozwoju osobowości, a także oferowanie świata wartości,
  • diagnozę sprawności, poziomu rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności oraz wiedzy,
  • harmonijny rozwój sfery emocjonalnej i intelektualnej,
  • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień poprzez różnorodne formy działalności,
  • stwarzanie małemu dziecku warunków do odkrywania otaczającego go świata i siebie,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, jest:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnym ich w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji.

Program wychowawczy jest niezbędnym dokumentem wspierającym zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

III. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH

 • realizacja zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych (diagnoz pedagogicznych), mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych działań,
 • współpraca z nauczycielami, specjalistami w celu ujednolicania działań wychowawczych,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci,
 • stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów, wycieczek,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno- wychowawczym,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego,
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

IV. OBOWIAZKI RODZICÓW W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PRACY WYCHOWAWCZEJ NAUCZYCIELA

 • systematyczna współpraca z nauczycielami, przekazywanie wszelkich informacji służących pełnemu rozwojowi ich dziecka,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów) prawnych, którzy zapewnią pełne bezpieczeństwo,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 • okazywanie szacunku nauczycielom i innym osobom troszczącym się o dziecko w przedszkolu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

  • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź fizycznej,
  • poszanowania godności osobistej,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań,
  • rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
  • przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  • przygotowania do samodzielnego życia,
  • wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
  • poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,
  • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
  • wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
  • pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,
  • zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
  • wprowadzania w kulturę bycia,
  • zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

  • szanowanie odrębności każdego kolegi,
  • przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
  • szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności,
  • uczestniczenie w pracach porządkowych samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
  • kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
  • przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury,
  • zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek i spacerów,
  • pomaganie słabszym kolegom,
  • przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich, jak: dobro, miłość, szacunek i piękno.

VI. ZASADY ZACHOWANIA FUNKCJONUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Normy współżycia w grupie stawiamy dzieciom w formie umów, zasad, zakazów i nakazów. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu są jednakowe dla wszystkich dzieci i dotyczą następujących obszarów:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

  • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
  • jemy w ciszy,
  • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
  • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

2. Reguły zachowań w łazience

a) mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek):

   • podwijamy rękawy,
   • moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
   • zakręcamy kran,
   • otrząsamy ręce nad zlewem,
   • wycieramy dłonie w swój ręcznik,
   • zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.

b) pielęgnacja zębów:

   • do kubka wlewamy letnią wodę,
   • płuczemy usta,
   • na szczotkę wyciskamy pastę,
   • myjemy zęby,
   • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
   • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
   • kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

c) higiena potrzeb fizjologicznych

   • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
   • zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
   • myjemy ręce po wyjściu z toalety.

3. Reguły zachowań w szatni

   • starannie układamy swoją odzież i buty,
   • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
   • po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
   • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
   • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
   • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

4. Reguły zachowań w sali

   • nie biegamy,
   • dzielimy się wszystkim,
   • mówimy umiarkowanym głosem,
   • gramy uczciwie,
   • nie bijemy innych,
   • sprzątamy po sobie,
   • nie niszczymy zabawek,
   • używamy zwrotów grzecznościowych

5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

   • bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
   • nie popychamy innych,
   • nie bijemy się,
   • pomagamy młodszym kolegom,
   • nie oddalamy się z terenu ogrodu,
   • słuchamy poleceń nauczyciela.

6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

   • idziemy kolejno parami,
   • nie popychamy się,
   • uważnie słuchamy,
   • przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
   • nie oddalamy się od grupy i nauczyciela.

7. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp.

   • zajmujemy wyznaczone miejsce,
   • witamy się z gośćmi,
   • uważnie słuchamy,
   • żegnamy się z gośćmi,
   • wychodzimy w ustalonej kolejności,
   • nie oddalamy się od grupy i wychowawcy.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

1. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne;

  1. bezpieczeństwo fizyczne - polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem, utratą życia i zdrowia,
  2. bezpieczeństwo psychiczne – polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.

2. W przedszkolu wdraża się dzieci do podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie;

  1. przestrzegania norm określonych zachowań w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni, na placu zabaw, na wycieczce lub spacerze)
  2. komunikowania się z innymi dziećmi,
  3. organizowania czasu wolnego,
  4. znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  5. unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
  6. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  7. oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się.

3. Dziecku nie wolno;

  1. wychodzić samodzielnie z sali, placu zabaw, budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,
  2. łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,
  3. narażać siebie i innych dzieci na niebezpieczeństwo.

4. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

  1. ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu
  2. wdrażanie dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego i innych programów w zakresie bezpieczeństwa
  3. zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z obowiązującymi w grupie i w przedszkolu zasadami.

Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia należy usuwać lub zgłaszać przełożonemu.    Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola. Nauczyciele i pomoc nauczyciela mają obowiązek , w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, itp.). Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak by przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

W szatni, łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola: nauczyciele lub pomoce nauczyciela zobowiązani są do monitoringu tych pomieszczeń w czasie, kiedy przebywają tam dzieci. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą). Każdy pracownik przedszkola w trakcie swojej pracy zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

Każde wyjścia nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść edukacyjnych z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu. Organizacja wycieczki przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek i spacerów. W razie zaistnienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.

1. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

1. Dbanie o higienę osobistą.

 • rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą;
 • prawidłowe korzystanie
  z przyborów do mycia

 

 

 

 • codzienne zabiegi higieniczne w łazience
 • korzystanie z przyborów toaletowych w celu utrzymania higieny, przegląd i wymiana przyborów na nowe
 • codzienne mycie zębów
 • pogadanki
 • literatura dziecięca
 • zabawy tematyczne,
 • historyjki, teatrzyki, scenki
 • filmy edukacyjne
 • dba, o czystość swojego ciała;
 • wie, że należy często myć ręce w ciągu dnia;
 • potrafi samodzielnie myć zęby po każdym posiłku;
 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne
 • rozumie konieczność stosowania własnych przyborów i utrzymuje
  je w czystości;
 • korzysta z programów profilaktycznych i bierze w nich aktywny udział.

2. ZASPOKOJENIE POTRZEBY RUCHU

1. Rozwijanie potrzeby ruchu i aktywności jako źródła zdrowia.
  - wykorzystywanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
  - aktywizowanie dzieci do różnych zabaw związanych z ruchem - indywidualnych, samorzutnych, grupowych, spontanicznych, zorganizowanych
  - rozwijanie sprawności ruchowej i współzawodnictwa poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami: równowagi, orientacji, czworakowania, biegu, rzutu, celowania, toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, zabaw na powietrzu (w terenie, na śniegu, w wodzie);
  - wykorzystanie ciekawych rekwizytów i przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej

2. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w zabawach i ćwiczeniach opartych na elementach metod: 
  - M. Kniessów  
  - R. Labana
  - K. Orffa
  - W. Sherborne
  - P. Dennisona
  - Pedagogiki Zabawy

 

 

 

 

 •  organizowanie spacerów, wycieczek, rajdów w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu
 • wyjścia do ogrodu przedszkolnego- zabawy na sprzęcie, zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne
 • codzienne przeprowadzanie porannych ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w specjalnie przygotowanej sali do zajęć gimnastycznych
 • przeprowadzanie zajęć ruchowych przy muzyce (zajęcia rytmiczne)
 • zorganizowanie kącików sportowych
 • udział w zawodach sportowych, spartakiadach, olimpiadach przedszkolaków
 • udział w festynach, imprezach rekreacyjno-sportowych wraz z rodzicami
 • prowadzenie zabaw, ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozumie potrzebę ruchu i aktywności ciała jako bardzo ważnego źródła zdrowia;
 • odczuwa potrzebę uczestniczenia w różnorodnych zabawach
 • umie odczuwać radość z podejmowanego wysiłku ruchowego
 • zna dobrze zasady bezpiecznych zabaw ruchowych
 • potrafi prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez uczestników zabaw
 • chętnie bierze udział w zabawach z różnymi elementami ruchu
 • potrafi w zabawach wykorzystać różne przybory
 • umie podczas zabaw zrealizować swoje pomysły i prawidłowo wyrazić swoje emocje
 • nabywa wiary we własne możliwości i siły podczas zabaw na powietrzu
 • chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych
 • potrafi się zdyscyplinować i dobrze zorganizować podczas ćwiczeń
 • wie, jak należy bezpiecznie posługiwać się przyborami gimnastycznymi podczas ćwiczeń
 • prawidłowo reaguje na umowne sygnały dotyczące różnych sposobów zachowań, ustawień w zabawach i ćwiczeniach
 • poznaje zasady pozytywnej rywalizacji;
 • poznaje podstawowe ćwiczenia poszczególnych metod
 • poznaje możliwości swojego ciała
 • potrafi powiązać ruch z muzyką
 • wie, jak zilustrować treść ruchem
 • wyrabia swobodę i płynność ruchów
 • rozwija obie półkule mózgowe
 • zgodnie i bezpiecznie działa w grupie, z partnerem
 • odczuwa radość i zadowolenie z wykonywania ćwiczeń;

3. ZDROWE ODŻYWIANIE

Promowanie zdrowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych.

 • rozumienie konieczność   racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.
 • zachęcanie do spożywania większej ilości owoców i warzyw

 

 

 

 • wzbogacenie jadłospisu o produkty ekologiczne
 • wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością, stragany owocowo -warzywne
 • przygotowanie zdrowych potraw (zajęcia kulinarne)
 • realizacja projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • zorganizowanie tzw. „ Dnia Zdrowego żywienia”
 • stworzenie wspólnie „ Piramidy zdrowego żywienia” - plakatu
 • literatura dziecięca
 • rozumie potrzebę prawidłowego żywienia - witaminy, składniki mineralne
 • rozumie szkodliwość spożywania niezdrowych produktów
 • wie, że nadmierna ilość słodyczy szkodzi zdrowiu
 • wie, że należy spożywać jak najwięcej owoców i warzyw dla zdrowia

 

 

 

4. PROFILAKTYKA NAŁOGÓW

Kształtowanie świadomości niebezpieczeństw związanych z nałogami.

 

 

 

 

 • udział w programie profilaktycznym
 • konkurs plastyczny
 • obchody Dnia Rzucania Palenia oraz Dnia bez papierosa:
  • przedszkolny konkurs  plastyczny na ulotkę antytytoniową
  • konkurs wiedzy o szkodliwości palenia
 • filmy edukacyjne
 • potrafi rozpoznać źródła dymów
 • zna szkodliwość dymu papierosowego, posiada wiedzę na temat skutków palenia papierosów

 

 

 

5. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

 • Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci.
 • łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań
 • uczenie sposobów poprawnego komunikowania się oraz zachowania na co dzień
 • kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • nabywanie umiejętności i wiedzy o skutkach agresji i przemocy
 • ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe kształcące umiejętności panowania nad własnym ciałem, odprężeniem, koncentracją uwagi
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych
 • gry i zabawy interpersonalne
 • zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, własnego nastroju
 • literatura dziecięca, wiersze, historyjki
 • spotkanie z psychologiem
 • udział w zajęciach: „Zły jak osa”, „Jak dobrze mieć przyjaciela"
 • potrafi opanować gwałtowne reakcje emocjonalne
 • zwraca się do nauczyciela/ osoby dorosłej o pomoc w sytuacjach trudnych
 • rozumie znaczenie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
 • potrafi rozpoznać i nazwać swoje uczucia i emocje
 • stara się być przyjazne dla otoczenia, nie powoduje konfliktów

 

 

 

6. KSZTAŁTOWANIE U DZIECI POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI SPOŁECZNEJ DO RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ ORAZ POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

1. Zawsze razem z rodzicami

 • pielęgnacja tradycji rodzinnych
 • wykorzystanie kompetencji i doświadczenia rodziców na rzecz wspierania rozwoju dziecka
 • organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym i patriotycznym

2. Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce

 • darzenie szacunkiem języka ojczystego i tradycji narodowych
 • poznanie fauny i flory swojego kraju i regionu
 • uświadomienie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej

 

 

 • ożywianie zainteresowania historią tradycjami rodziny
 • umacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu
 • ustalenie wspólnego frontu w działaniach wychowawczych
 • wypracowanie z rodzicami kontraktu na współpracę, na podstawie wspólnie uznawanych wartości
 • udzielanie konstruktywnej pomocy rodzicom
 • organizowanie spotkań indywidualnych z rodzicami
 • przekaz w sposób poetycki: baśnie i legendy
 • spacery i wycieczki
 • oglądanie filmów, albumów, fotografii
 • kąciki regionalne
 • prace z wykorzystaniem mapy
 • uroczystości przedszkolne
 • wzmacnia więź emocjonalną z rodziną
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych
 • umie nazwać kraj, w którym mieszka
 • wie, że kraj, w którym żyje to Polska, i że jest Polakiem
 • rozpoznaje symbole narodowe: godło, barwy, hymn i wie jakie jest ich znaczenie
 • potrafi wskazać Polskę na mapie
 • szanuje kulturę i tradycje narodowe

 

 

 

 

 

 

7. W ŚWIECIE DOBRYCH OBYCZAJÓW

 • panuję nad emocjami, szanuję emocje innych, jestem pozytywnie nastawiony do otoczenia,
 • jestem kulturalny, jestem wrażliwy na potrzeby innych ludzi oraz otoczenia przyrodniczego,
 • wiem, jak odróżnić dobro od zła i czym jest piękno,
 • jestem twórczy, kreatywny i ciekawy świata,

 

 

 • wspólne stworzenie „Kodeksu grupy”
 • Przestrzeganie Savoir vivre
 • Celebrowanie posiłków
 • „Słówko na ucho” dla wzmocnienia pozytywnego dziecka
 • Zajęcia kierowane i niekierowane, zabawy
 • Prezentacje multimedialne, filmiki
 • Rozmowy z dziećmi
 • Pozytywne wzorce – postacie świętych, bajki i opowiadania
 • Aktywność dzieci
 • Konkursy
 • jest wrażliwe na potrzeby i krzywdy innych,
 • rozumie konieczność poszanowania cudzej własności,
 • jest tolerancyjne,
 • potrafi przeprosić, podziękować i poprosić o pomoc
 • szanujące odmienność i indywidualność innych
 • ceni wartości moralne,
 • zna swoje prawa i obowiązki.
 • umie dochodzić do kompromisu i pokojowego rozwiązywania konfliktów.
 • umie dzielić się z innymi
 • zgodne współżycie w grupie
 • potrafi być asertywność dzieci