Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  §1

 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek zwany dalej Regulaminem, został wydany w celu uzupełnienia i wykonania postanowień Statutu Przedszkola.
 2. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Przedszkolu.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są korzystający z usług Przedszkola, pracownicy i współpracownicy Przedszkola oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Przedszkola.

 

  §2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek,
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek,
 • pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie w ramach stosunku pracy,
 • współpracownikach – należy przez to rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie poza stosunkiem pracy lub świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Przedszkola.

Rozdział II

Organizacja pracy Przedszkola

  §3

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od pracy według statutu Niepublicznego Sióstr Salezjanek i innych dni uznanych za świąteczne.
 2. W czasie wskazanym w ust. 1 Przedszkole pełni zadania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, w oparciu o podstawę programową i dokumenty własne charakterystyczne dla placówki katolickiej, salezjańskiej.

  §4

 1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonego zakresu działań i czasu przyjętego przez   Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjańskim na rzecz ich dzieci w szczególności odprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach.
 2. W razie nieobecności dziecka lub znacznego spóźnienia w stosunku do ustalonej godziny jego odprowadzenia do Przedszkola rodzice zobowiązani są powiadomić o tym telefonicznie.
 3. Do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców lub inne osoby, które są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola.
 4. Dziecko po przyjściu do Przedszkola zobowiązane jest skorzystać z szatni. Gotowe do zajęć dziecko rodzic wprowadza do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł przejąć nad nim opiekę.
 5. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie.
 6. Pracownicy Przedszkola uprawnieni są do weryfikacji upoważnienia oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka.
 7. W przypadku, gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka wskazuje, że np. z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości nie daje ona gwarancji bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu, dyrektor lub upoważniony pracownik Przedszkola ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę takiej osobie. O odmowie zawiadamia rodziców dziecka. Jeśli odmowa dotyczy rodzica dziecka, zawiadamia się drugiego z rodziców, a gdy nie jest to możliwe – policję.

  §5

 1. Do Przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, niewymagające opieki medycznej.
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Przedszkola.

  §6

 1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno mieć odzież zapewniającą komfort podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Oprócz sytuacji uzgodnionych z opiekunem zabrania się przynoszenia do Przedszkola przez dzieci własnych zabawek.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

  §7

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci.
 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 3. Warunki odpłatności za żywienie określają regulacje zawarta z rodzicami dziecka.
 4. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  • śniadanie w godz. Od 8.30 do 9.30
  • obiad w godz. od 11.30 do 12.30
  • podwieczorek w godz. Od 13.30 do 14.30
 1. Dziecko korzysta z posiłków, których pory przypadają w ustalonym dla danego dziecka czasie pobytu.
 2. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi.
 3. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez Przedszkole bez uzgodnienia z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola jest zabronione.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola

  §8

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.
 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.

  §9

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
 2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

  §10

 1. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności:
   • właściwe oświetlenie,
   • równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw,
   • instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
 2. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.
 3. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.
 4. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się dzieci z zagrożonych miejsc.
 5. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęty i wyposażenie mają odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zabrania się używania niesprawnych sprzętów i elementów wyposażenia.
 6. Posiłki dzieci spożywają wyłącznie w pomieszczeniu wydzielonym w tym celu.

  §11

 1. Wszelkie zajęcia z dziećmi odbywają się pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 2. Przerwy w zajęciach dzieci spędzają pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

 

Rozdział IV

Organizacja wycieczek

  §12

 1. Przedszkole może organizować wycieczki.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na dyrektorze, kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce w tej roli.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.
 4. Długość trasy i tempo wycieczki należy dostosować do możliwości uczestników przy zachowaniu zasady, że wyznacznikiem jest wydolność najsłabszego uczestnika.
 5. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy oraz gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.
 6. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.
 7. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 8. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 9. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.
 12. Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 §13

  1. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Dyrektora Przedszkola i podany do publicznej wiadomości wszystkich pracowników przedszkola i rodziców/ prawnych opiekunów.
  2. Regulamin znajduje się w dokumentacji przedszkolnej oraz podlega umieszczeniu na stronie internetowej.
  3. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2019 roku.

 

 

dyrektor przedszkola

mgr Urszula Szychowiak