INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych oraz innych osób uczestniczących w sprawowaniu opieki nad dzieckiem jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek z siedzibą przy ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 74 872 23 16;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pisemnie na adres ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: +48 71 76 980 76;
 3. Dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane:
  1. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody szczególności w celu rekrutacji, promocji działalności Przedszkolu oraz publikowania wizerunku (podstawa prawna art. (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustaw oświatowych i ich aktów wykonawczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu umieszczania prac artystycznych i pełnych imion i nazwisk dzieci na tablicach na terenie Przedszkola (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedszkole w tym zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, oznaczeniem imieniem i nazwiskiem szafek dziecka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
 4. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Przedszkolu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania na podstawie stosownych umów;
 5. Dane pobrane podczas rekrutacji dzieci do Przedszkola będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola przez okres pobytu dziecka w Przedszkolu.
  Dane pobrane przy przyjęciu do Przedszkola będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola oraz przez czas archiwizowania dokumentacji, który jest określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz przepisach archiwalnych. Pozostała dokumentacja finansowa i organizacyjna Przedszkola zawierająca dane osobowe przechowywana jest przez 5 lat. Czas przechowywania może zostać wydłużony w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń.;
 6. Niepodanie danych osobowych podczas rekrutacji uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepodanie danych osobowych po przyjęciu dziecka do przedszkola określonych przepisami prawa spowoduje brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego Przedszkola wobec W przypadku niepodania danych osobowych będących wymogiem umownym lub warunkujących zawarcie umowy, Przedszkole nie będzie miało możliwości wykonania takiej umowy. Podanie innych danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały zostać zebrane, lecz nie wpłynie to na realizację głównych zadań Przedszkola względem dziecka;
 7. Rodzicom i prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;
 9. Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 10. Rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora.