REGULAMIN 

 do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

§1.
Informacje ogólne o przedszkolu

 1. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie – w dalszej części Regulaminu określane mianem przedszkole – jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska.
 2. Przedszkole jest placówką katolicką, ogólnodostępną.
 3. Przedszkole swoją działalność opiera na personalistycznej koncepcji człowieka i systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 4. Metodą pracy wychowawczej przedszkola jest System Prewencyjny św. Jana Bosko, który oparty na triadzie: rozum – religia – miłość, zmierza do wychowania uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.
 5. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest tworzenie rodzinnej atmosfery a przez to zapewnienie warunków sprzyjających integralnemu rozwojowi dziecka.
 6. Jednym z celów przedszkola jest tworzenie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi wspólnoty wychowawczej jako płaszczyzny współpracy w zakresie wychowania.

§2.
Informacje ogólne dotyczące zasad rekrutacji do przedszkola

 1. Rekrutacja dotyczy naboru kandydatów do utworzenia nowego oddziału dzieci 3 letnich, jak również uzupełnienia już istniejących oddziałów.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 3. Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata do przedszkola zobowiązani są do:
  • zapoznania się ze Statutem przedszkola i obowiązującymi w nim regulaminami, procedurami;
  • respektowania katolickiego charakteru placówki
  • złożenia wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:
  • pierwszy etap według kryteriów określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu;
  • drugi etap jako postępowanie uzupełniające, jeżeli przedszkole po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji nadal dysponowałoby wolnymi miejscami.

§3.
Procedura rekrutacji do przedszkola

 1. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca więcej niż troje dzieci);
  • samotne wychowanie kandydata;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  • rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola;
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola;
  • rodzice lub opiekunowie prawni są:
 1. pracownikami przedszkola;
  • motywacje rodziców kandydata są spójne z misją przedszkola.

 

 1. Kryteria określone w ust. 1, brane są pod uwagę łącznie, z tym, że:
  • kryteria określone w ust. 1 pkt. 1 - 4, mają jednakową wartość, jeden punkt za każde z kryterium;
  • kryteria określone w ust. 1 pkt. 5 - 7, mają jednakową wartość, dwa punkty za każde z kryterium;
  • kryteria określone w ust. 1 pkt. 8 – trzy punkty;
  • kryteria określone w ust. 1 pkt. 9 – pięć punktów;
  • kryterium określone w ust. 1 pkt. 10 - 11 – siedem punktów.
 1. W przypadku uzyskania przez kandydata jednakowej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decydować będzie data wpływu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 1- 4, powinny być składane jako oryginały lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 3. Podczas rekrutacji w czasie drugiego etapu o przyjęciu do przedszkola decyduje data wpływu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 4. Dane osobowe kandydata, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w przedszkolu, przez okres roku.

 

§4.
Harmonogram rekrutacji

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni mają możliwość:
  • odebrania od dnia 2 stycznia lub pierwszego dnia roboczego po 1 stycznia, w siedzibie przedszkola – Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
  • składania u dyrektora przedszkola lub wyznaczonego pracownika przez dyrektora – w godzinach pracy przedszkola – uzupełnionego wniosku do dnia 15 marca lub pierwszego dnia roboczego po 15 marca, wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 3, ust. 4.
 1. Dnia 19 marca lub pierwszego dnia roboczego po 19 marca, podaje się do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do przedszkola.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 2, ust. 5, pkt 2, dnia 29 marca lub pierwszego dnia roboczego po 29 marca ogłasza się nabór uzupełniający.
 3. Przedszkole:
 4. najpóźniej do dnia 20 czerwca, podaje do publicznej wiadomości liczbę poszczególnych grup i wychowawców tych grup;
 5. w miesiącu lipcu organizuje bezpłatny tydzień adaptacyjny dla dzieci przyjętych do przedszkola z możliwością uczestniczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

§5.

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:
  • dyrektor przedszkola jako przewodniczący komisji;
  • dwóch nauczycieli przedszkola wyznaczonych przez dyrektora będących członkami komisji.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości uszeregowanej alfabetycznie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc. Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  • ogłoszenie terminu i formy rekrutacji uzupełniającej,
  • rozstrzyganie wniosków rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola

§6.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 3 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 5. Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola jest ostateczne

§7.

Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na charakter przedszkola pozostawia się 3 miejsca w gestii Dyrektora Przedszkola dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Jeśli podczas roku szkolnego z przedszkola odejdzie wychowanek, można przyjąć na jego miejsce nowe dziecko.

§8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie po aprobacie organu prowadzącego przedszkole.            Zatwierdzam