REGULAMIN REKRUTACJI

do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek W Nowej Rudzie

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431),
 3. Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie – w dalszej części Regulaminu określane mianem przedszkole – jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska.
 2. Przedszkole jest placówką katolicką, ogólnodostępną.
 3. Przedszkole swoją działalność opiera na personalistycznej koncepcji człowieka i systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 4. Metodą pracy wychowawczej przedszkola jest System Prewencyjny św. Jana Bosko, który oparty na triadzie: rozum – religia – miłość, zmierza do wychowania uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.
 5. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest tworzenie rodzinnej atmosfery a przez to zapewnienie warunków sprzyjających integralnemu rozwojowi dziecka.
 6. Jednym z celów przedszkola jest tworzenie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi wspólnoty wychowawczej jako płaszczyzny współpracy w zakresie wychowania.
 7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użycie sformułowania „Rodzice” oznacza również opiekunów prawnych dziecka, występujących w liczbie pojedynczej lub mnogiej, którzy sprawują nad nim opiekę na podstawie postanowienia, lub orzeczenia sądu.
 8. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użycie sformułowania „Umowa” oznacza Umowę o świadczenie usług w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§2

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci opierając się na zasadzie powszechnej dostępności.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 7 lat.
 3. Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§3

 1. Rekrutacja zasadnicza dzieci do Przedszkola odbywa się raz w roku, w lutym - marcu poprzedzającym nowy rok szkolny. Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny przyjmuje dyrektor przedszkola.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok kalendarzowy, jeśli tylko dostępne są miejsca w wybranych grupach wiekowych.
 3. Liczba miejsc w Przedszkolu oraz liczebność grup określona jest w Statucie Przedszkola.
 4. Nabór dzieci odbywa się na podstawie wypełnionej i podpisanej przez obojga Rodziców Wniosku o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola pobranej ze strony internetowej Przedszkola, bądź też przez jej osobiste odebranie z przedszkola i zwrócenie w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Pierwszeństwo rekrutacji mają dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do Przedszkola, rodzeństwo dzieci, które uczęszcza do Przedszkola oraz dzieci w wieku 6 lat spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
 6. W sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu lub większej liczby kandydatów o przyjęciu do przedszkola decyduje spełnienie następujących kryteriów:
  • dzieci obojga rodziców pracujących;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • dzieci rodziców samotnie wychowujących
 1. Dyrektor sporządza listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową, na której znajdują się dzieci nie przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc.
 2. Dzieci, które nie zostały przyjęte w pierwszym terminie rekrutacji, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do Przedszkola w sytuacji rezygnacji dzieci z pierwszej listy. Lista rezerwowa znajduje się u dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor Przedszkola zawiadamia Rodziców, w możliwie najkrótszym terminie (do końca kwietnia) poprzez kontakt telefoniczny lub pocztę elektroniczną na adres e-mail podany przez Rodziców we Wniosku o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola.
 4. Dyrektor może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do Przedszkola, jeśli w placówce nie ma wolnych miejsc lub też z uwagi na stan zdrowia bądź inne okoliczności dotyczące dziecka, gdy Przedszkole nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków odbywania wychowania przedszkolnego.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor.
 6. Rezygnację z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie.

§4

 1. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola zobowiązują się do podpisania Umowy w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Przedszkola.
 2. Niepodpisanie Umowy, traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu i skutkuje automatycznym skreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci.

§5

 1. Dane osobowe dziecka zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumen­tacja związana z postępowaniem rekrutacyjnym są przechowywane do końca okresu, w któ­rym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe dzieci nie przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyj­nego są przechowywane w przedszkolu przez okres 1 roku.

§6

         Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.            Zatwierdzam