na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wytyczne Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego,
 • treści podstawy programowej,
 • program wychowawczy przedszkola

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2023/2024:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola. Realizacja innowacyjnego programu „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”.

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2023/2024 z dnia 13.09.2023 r.

Spis treści zawartych w planie:

 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.
 2. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.
 3. Plan współpracy z rodzicami.
 4. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 5. Harmonogram wycieczek.
 6. Harmonogram konkursów.

 

 

 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

L.P.

TYTUŁ PROGRAMU

AUTORZY

WYDAWNICTWO

DATA

 DOPUSZCZENIA

NUMER DOPUSZCZENIA DYREKTORA

1.               

Drużyna Marzeń

M. A. Pleskot,

A. Staszewska-Mieszek

WSiP

25.06.2023 r.

PR 1/2023

2.               

AZ-0-01/10 — 3-latki. Radosne dzieci Boże- Podręcznik do religii

Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński

Jedność

25.06.2023 r.

PR 2/2023

3.               

AZ-0-01/10- 4-latki.

Świat dziecka Bożego- Podręcznik do religii

Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński

Jedność

25.06.2023 r.

PR 2/2023

4.               

AZ-0-01/10 — 5-latki. Spotkania dzieci Bożych — Podręcznik do religii

Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński

Jedność

25.06.2023 r.

PR 2/2023

5.               

AZ-0-01/10 — 6-latki. Tak! Jezus mnie kocha — Podręcznik do religii.

Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński

Jedność

25.06.2023 r.

PR 2/2023

6.               

Metoda Dobrego Startu

M. Bogdanowicz

Harmonia

25.06.2023 r.

PR 3/2023

7.               

Dziecięca matematyka

E. Gruszczyk-Kolczyńska

WsiP

25.06.2023 r.

PR 4/2023

8.               

Angielski dla początkujących przedszkolaków

K. Wichrowska,

O. Wysłowska

WsiP

25.06.2023 r.

PR 5/2023

 1. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Dzień kropki

15.09.2023 r.

Dzień przedszkolaka

20.09.2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – Msza św.

24.09.2023 r.

Pasowanie Biedronki

28.09.2023 r

Wycieczka jesienna – Kowalowe Wzgórze

4-5.10.2023

Dzień piżamy

06.10.2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2023 r.

Imieniny s. Dyrektor

20.10.2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2023 r.

Dzień Misia

25.11.2023 r.

Spotkanie ze św. Mikołajem

06.12.2023 r.

Uroczystość Niepokalanej

08.12.2023 r.

Jasełka

18-21.12.2023 r.

Wigilia przedszkolna

22.12.2023 r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

08-11.01.2024 r.

Uroczystość ks. Bosko

31.01.2024 r.

Bal karnawałowy – tłusty czwartek

08. 02.2024 r.

Dzień Walentynki – Środa Popielcowa

14.02.2024 r.

Dzień kobiet z Laurą Vicuna

08.03.2024 r.

Pierwszy dzień wiosny – Dzień „Kolorowej Skarpetki”

21.03.2024 r.

Poświęcenie koszyczków i życzenia wielkanocne

27.03.2024 r.

Dzień Matki i Dzień Ojca – Święto Rodziny

20-24.05.2024 r.

Dzień Dziecka – przedszkole

03.06.2024 r.

Pożegnanie z przedszkolem

17.06.2024 r.

Msza św. Na zakończenie przedszkola

16.06.2024 r.

 1. Plan współpracy z rodzicami

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

1)     zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,

2)     bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Zapewnianie dzieciom wysokiej jakości kształcenia – organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

1)     zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

2)     rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci,

3)     organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom wynikające z założeń podstawy programowej,

4)     omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno—pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

5)     obserwacja dzieci – określenie potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     planowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)     praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia: przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

8)     włączanie rodziców do udziału w zajęciach wspierających organizowanych dla dzieci i rodziców,

9)     przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

10) prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców

Cały rok szkolny

Organizowanie procesu edukacyjnego umożliwiającego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

1)     kształtowanie postaw dzieci związanych z szacunkiem do innych, do swojego regionu i kraju,

2)     wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,

3)     organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację pozytywnych zachowań,

4)     nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną,

5)     stworzenie grupowego systemu norm i zasad regulującego życie w społeczności przedszkolnej,

6)     zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, szacunek, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności,

7)     rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych

Cały rok szkolny

 1. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym: szkołą podstawową/biblioteką, strażą, policją, MOK…

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

21.09.2023 r.

1)     Pogadanka i spotkanie z Policjantami o tematyce bezpieczeństwa

 

Przedszkole

Na bieżąco

1)     Spotkanie z książką

2)     Propagowanie czytelnictwa

Wychowawcy grup

Biblioteka

Maj 2024 r.

1)     Ciekawe zawody

2)     Bezpieczeństwo w domu

wychowawcy grup

Straż Pożarna

Według harmonogramu

1)     Dzień Dziecka

2)     Koncerty charytatywne

3)     Ferie na wesoło

wychowawcy grup

MOK

Kwiecień 2024

1)     Jak ratować życie

2)     I ja mogę uratować życie!

wychowawcy grup

Przedszkole

 

1)     Ciekawe zawody

2)     Ratownicy medyczni

wychowawcy grup

Poczta

Przedszkola

 1. Harmonogram wycieczek

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

1)     łąka, park, ogród botaniczny,

2)     cmentarz żołnierzy poległych w walce o wolność,

3)     kino, teatr, muzeum,

4)     dom kultury,

5)     zakłady pracy,

6)     biblioteka miejska,

7)     ośrodek zdrowia

-        wychowawcy grup

-        cały rok

-        według programu

-        wszystkie grupy wiekowe

Wycieczki poza miasto:

1)     teatr, koncert muzyczny,

2)     gospodarstwo agroturystyczne,

3)     las,

4)     ogród zoologiczny,

5)     klub sportowy

-        dyrektor

-        wychowawcy grup

-        jesień - wiosna

-        według programu

-        wszystkie grupy wiekowe

 1. Harmonogram konkursów

LP.

NAZWA KONKURSU/IMPREZY SPORTOWEJ

ODPOWIE-DZIALNY ZA ORGANIZACJĘ

TERMIN KONKURSU/IMPREZY SPORTOWEJ

UWAGI

etapu przedszkolnego

etapu miejskiego

składania prac w przypadku konkursu wymagającego ich wykonania

1.       

Projekt „Dobry Samarytanin”

p. Monika

Cały rok

 

 

 

2.       

„Pokaz mody jesiennej”

p. Ewelina

p. Ewelina

październik 2023

 

 

 

3.       

Konkurs patriotyczny - plastyczny

p. Angelika

listopad 2023

 

 

 

4.       

Wiosenne Śpiewanie – konkurs piosenki

p. Mirka

marzec 2024

 

 

 

5.       

Cała Polska czyta dzieciom

p. Justyna

p. Ewelina S.

Cały rok

 

 

 

6.       

Bank talentów + przedstawienie nauczycieli

s. Urszula

kwiecień