Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, utrwalenie zasad komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec innych ludzi
 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby
 • utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas, aktywne uczestniczenie w eksperymentach i zabawach badawczych, ćwiczenie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań i wyrażania ekspresji artystycznej

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, doskonalenie umiejętności wyrażania słowami myśli i uczuć, rozwijanie umiejętności plastyczno-

-technicznych, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka

 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, podejmowanie własnej aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi
 • poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami, ćwiczenie koordynacji ruchowej, współpraca w grupie, ćwiczenie oddechu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, kształtowanie postawy otwartej na działanie, budowanie poczucia własnej tożsamości
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości, rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, czerpanie satysfakcji ze wspólnego wykonania pracy plastycznej
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów kosmicznych, kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, utrwalanie umiejętności pracy w zespole i zgodnej komunikacji
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie znajomości nazw ciał niebieskich, kształtowanie kreatywności, ćwiczenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni, rozbudzanie wyobraźni, wdrażanie do zgodnej pracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy na temat kosmosu, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, budowanie postawy otwartości w stosunku do innych osób, miejsc

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od faktów w literaturze, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zachęcanie do wspólnej, grupowej zabawy
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat i odpowiadania na pytania, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym oraz znajomości nazw zawodów związanych z jego poznawaniem, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ćwiczenie zmysłu dotyku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy