Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne CZERWIEC

Tydzień I: Wielka wyprawa (3.06.-7.06.)

 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, rozwijanie zainteresowania podróżami, nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur, narodowości
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości, ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozwijanie empatii
 • poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata, rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej, utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi
 • stymulowanie doznań sensorycznych za pomocą poznawania smaków, zapachów, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie, rozbudzanie ciekawości świata

 

Tydzień II: Smaki i zapachy lata (10.06.-14.06.)

 • poznanie miejsca wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się, umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, nauka radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, doskonalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem, wykorzystywanie oryginalnych technik podczas wykonywania prac plastycznych, rozpoznawanie odgłosów przyrody, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody

Tydzień III: Wakacyjne przygody (17.06.-21.06.)

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach, rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, rozwijanie znajomości figur geometrycznych, kształtowanie zdolności matematycznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabawy
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie umiejętności akompaniowania utworu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności plastycznych, wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej