TREŚCI PROGRAMOWE – KWIECIEŃ

Tydzień 1. Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, trening integracji sensorycznej

Tydzień 2. Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, budzenie wrażliwości na przyrodę
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

Tydzień 3. Kto nam pomoże?

 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania, kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych i numerów alarmowych, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

Tydzień 4. Majowe święta

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski, wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
 • poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, doskonalenie orientacji przestrzennej, doskonalenie współpracy i integracji grupy
 • wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycyjnych utworów ludowych, rozwijanie umiejętności tanecznych, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie współdziałania i integracji grupy