Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

Ramowy rozkład dnia

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 Od 1 września 2017 r. codzienną pracę z dziećmi w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora danego przedszkola. Podobnie było zresztą dotychczas: organizację pracy placówki również określał ramowy rozkład dnia, z tym że zawierał on proporcjonalne ramy zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym). Czas ten był przeznaczony na różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 Obowiązek opracowania ramowego rozkładu dnia

 Obowiązek opracowania ramowego rozkładu dnia wynika z zapisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Przepisy tego aktu obligują dyrektora przedszkola publicznego do ustalenia ramowego rozkładu dnia na wniosek złożony przez radę pedagogiczną. Wskazują również, że ramowy rozkład dnia powinien uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców. Powyższymi wskazaniami warto kierować się również w przedszkolach niepublicznych.

W myśl nowych zaleceń dzień aktywności dziecka w przedszkolu można podzielić np. na trzy części, związane z porami dnia: pierwszą – poranną, drugą – część główną i trzecią – poobiednią. Ramowy rozkład dnia powinien zatem uwzględnić: zajęcia kierowane i niekierowane, samodzielną zabawę dziecka, której znaczenie podkreśla nowa podstawa programowa, nabywanie umiejętności samoobsługowych, np. w czasie posiłków i nawyków higienicznych. Plan ten musi także zakładać codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, mający zaspokajać naturalną potrzebę ruchu, doskonalić motorykę z uwzględnieniem typowych dla wieku potrzeb rozwojowych. W ramowym rozkładzie dnia należy ująć ponadto organizację zabaw przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania (mają być one podejmowane w zależności od zainteresowania wychowanków tymi umiejętnościami). Zabawy można prowadzić w dowolnej części dnia, w zależności od grupy wiekowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK
GRUPY DZIECI STARSZYCH 

 Podstawa programowa realizowana jest w godzinach   od 7.00 – 16.00

 Część I – poranna

 7.00–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

 8.00–8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

 8.30–9.00 Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience - doskonalenie umiejętności

 Część II – główna

 9.00–10.15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

 10.15–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

 11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

 11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 12.10–12.30 Odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki – wyciszenie.

 Część III – poobiednia

 12.30–13.15 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 13.15–13.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 13.30–14.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

 14.00–16.00 Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK
GRUPA DZIECI MŁODSZYCH

 Podstawa programowa realizowana jest w godzinach   od 7.00 – 16.00

 Część I – poranna

 7.00–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

 8.00–8.30 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 Część II – główna

  9.00–10.15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

 10.15–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

 11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 Część III – poobiednia

 12.10–12.20 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

 12.20–13. 15 Odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki – wyciszenie, spacery

 13.15–13.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 13.30–14.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

 14.00–16.00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.