Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

 REGULAMIN REKRUTACJI
 do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w  Nowej Rudzie

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie

§ 1.
Informacje ogólne o przedszkolu

 1. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie  – w dalszej części Regulaminu określane mianem przedszkole – jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska.
 2. Przedszkole jest placówką katolicką, ogólnodostępną.
 3. Przedszkole swoją działalność opiera na personalistycznej koncepcji człowieka i systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 4. Metodą pracy wychowawczej przedszkola jest System Prewencyjny św. Jana Bosko, który oparty na triadzie: rozum – religia – miłość, zmierza do wychowania uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.
 5. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest tworzenie rodzinnej atmosfery a przez to zapewnienie warunków sprzyjających integralnemu rozwojowi dziecka.
 6. Jednym z celów przedszkola jest tworzenie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi wspólnoty wychowawczej jako płaszczyzny współpracy w zakresie wychowania.

§ 2.
Informacje ogólne dotyczące zasad rekrutacji do przedszkola

 1. Rekrutacja dotyczy naboru kandydatów do utworzenia nowego oddziału dzieci 3 letnich, jak również uzupełnienia już istniejących oddziałów.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 3. Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata do przedszkola zobowiązani są do:
      •  zapoznania się ze Statutem przedszkola i obowiązującymi w nim regulaminami, procedurami;

      •  respektowania katolickiego charakteru placówki
      •  złożenia wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie określonym w § 4 ust.1 Regulaminu.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:
      •  pierwszy etap według kryteriów określonych w § 3 ust.1 Regulaminu;
      •  drugi etap jako postępowanie uzupełniające, jeżeli przedszkole po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji nadal dysponowałoby wolnymi miejscami.

§ 3.
Procedura rekrutacji do przedszkola

 1. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:
      •  niepełnosprawność kandydata;
      •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
      •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
      •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
      •  wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca więcej niż troje dzieci);
      •  samotne wychowanie kandydata;
      •  objęcie kandydata pieczą zastępczą;
      •  rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola;
      •  rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola;
      •  rodzice lub opiekunowie prawni są:pracownikami przedszkola;
      •  motywacje rodziców kandydata są spójne z misją przedszkola.
 2. Kryteria określone w ust. 1, brane są pod uwagę łącznie, z tym, że:
      •  kryteria określone w ust. 1 pkt. 1 - 4, mają jednakową wartość, jeden punkt za każde z kryterium;
      •  kryteria określone w ust. 1 pkt. 5 - 7, mają jednakową wartość, dwa punkty za każde z kryterium;
      •  kryteria określone w ust. 1 pkt. 8 – trzy punkty;
      •  kryteria określone w ust. 1 pkt. 9 – pięć punktów;
      •  kryterium określone w ust. 1 pkt. 10 - 11 – siedem punktów.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydata jednakowej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decydować będzie data wpływu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 4. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 1- 4, powinny być składane jako oryginały lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 5. Podczas rekrutacji w czasie drugiego etapu o przyjęciu do przedszkola decyduje data wpływu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 6. Dane osobowe kandydata, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w przedszkolu, przez okres roku.

§ 4.
Harmonogram rekrutacji

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni mają możliwość:
      •  odebrania od dnia 2 stycznia lub pierwszego dnia roboczego po 1 stycznia , w siedzibie przedszkola – Wniosku o przyjęcie
         dziecka do przedszkola;
      •  składania u dyrektora przedszkola lub wyznaczonego pracownika przez dyrektora –  w godzinach pracy przedszkola  –
         uzupełnionego  wniosku  do dnia 15 marca lub pierwszego dnia roboczego po 15 marca,  wraz z wymaganą
         dokumentacją, o której mowa w § 3, ust. 4.
 2. Dnia 3 kwietnia 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do przedszkola.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, ust. 5, pkt 2, dnia 16 kwietnia ogłasza się nabór uzupełniający 
 4. Przedszkole: 
       •  najpóźniej do dnia 20 czerwca, podaje  do publicznej wiadomości liczbę poszczególnych grup i wychowawców tych grup;

       •  w miesiącu lipcu organizuje bezpłatny tydzień adaptacyjny dla dzieci przyjętych do przedszkola z możliwością
          uczestniczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 5.
Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:
     • dyrektor przedszkola, jako przewodniczący komisji;
     • dwóch nauczycieli przedszkola wyznaczonych przez dyrektora będących członkami komisji.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
     • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości uszeregowanej alfabetycznie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
        nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc. Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie 
        przedszkola. Na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego
        komisji rekrutacyjnej,
     • ogłoszenie terminu i formy rekrutacji uzupełniającej,
     • rozstrzyganie wniosków rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola

§ 6.
Procedura odwoławcza

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 2. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. W terminie 3 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

 5. Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola jest ostateczne

§ 7.
Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na charakter przedszkola pozostawia się 3 miejsca w gestii Dyrektora Przedszkola dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 2. Jeśli podczas roku szkolnego z przedszkola odejdzie wychowanek, można przyjąć na jego miejsce nowe dziecko.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 2. Regulamin może ulec zmianie po aprobacie organu prowadzącego przedszkole.