Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
 • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
 • rozkładanie elementów według zasady po tyle samo;
 • ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
 • dokonywanie syntezy słownej;
 • kształtowanie logicznego myślenia;
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
 • rozpoznawanie oznak lata;
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału;
 • rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych;
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę;
 • wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym;
 • umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie;
 • rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
 • rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności;
 • pobudzanie zmysłów;
 • zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
 • nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
 • rozumienie znaczeń znaków i symboli;
 • szyfrowanie słów;
 • dzielenie się przeżyciami z najbliższymi;
 • łączenie elementów w zbiory;
 • rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem;
 • doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć;
 • poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek;
 • kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
 • komponowanie wzorów w ograniczonym polu;
 • wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę;
 • odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt;
 • nauka pokonywania trudności;
 • nabywanie odporności psychicznej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;
 • rozwijanie pamięci w zabawach językowych;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego;
 • rozumienie pojęcia: jeden do jednego;
 • nabywanie nowych umiejętności matematycznych;
 • wychowanie do poszanowania zdrowia;
 • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;
 • umiejętność reagowania ruchem na sygnał słowny;
 • wdrażanie do skupiania uwagi podczas zajęć muzycznych;
 • rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych;
 • nabywanie nowych doświadczeń podczas eksperymentowania z kolorami;
 • czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

PIOSENKA MIESIĄCA

„Tra, la, la dla Mamy i Taty”
                                      sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak 

Moja mama jest kochana.
Moja mama wszystko wie.
Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej:

Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!
Najpiękniejszą mamę mam!
Tra, la, la, tram, pam, pam,
Zaraz mamie buzi dam.

W domu, w sklepie, na spacerze
z moim tatą nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
to uśmiecham się.

Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!
Wspaniałego tatę mam!
Tra, la, la, tram, pam, pam,
mamie, tacie buzi dam.

WIERSZ MIESIĄCA 

„W ZOO”
                             
D. Wawiłow

W zoo jest wesoło,
ludzie chodzą w koło,
byk ma duże rogi,
bocian nie ma nogi,
foka pływa w stawie,     
nie widać jej prawie,
słonie wodę piją,
niedźwiedzie się biją,
sowa w domku siedzi,
boi się niedźwiedzi,
Ale najładniejsze
są zielone rybki,
patrzą sobie na mnie
zza zielonej szybki,
i zębów nie mają,
i rogów nie mają,
i tylko tak sobie
pływają, pływają,
pływają, pływają
i się uśmiechają.