Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

  Prawa i obowiązki przedszkolaka wynikające ze statutu przedszkola

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego traktowania;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • poszanowania jego godności osobistej;
  • opieki i ochrony;
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
  • akceptacji jego osoby;
  • indywidualnego nauczania;
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
 1. Dziecko w przedszkolu, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, ma obowiązek:
  • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
  • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
  • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
  • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
  • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,;
  • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela, pracowników przedszkola.