Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

 

KONCEPCJA PRACY
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK W NOWEJ RUDZIE
ROK 2019-2025

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560)
 • Statutu Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek

 Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, oraz określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania. Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola. 

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach  zmienił  się  jednak  obraz  polskiego  przedszkola. Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta  nie tylko  dla  dzieci,   ale   uwzględniająca  także  potrzeby  i  oczekiwania  rodziców  i  środowiska.

Nowa podstawa programowa wynikająca z reformy oświaty wyznacza kierunki zmian wewnątrz przedszkoli w zakresie treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania. Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach pracy nauczycieli mają przyczynić się do zmian w relacjach dziecko – nauczyciel – rodzic.

Współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym.

Placówki przedszkolne muszą zapewniać opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Niezmiernie ważne jest też wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych.

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

NASZE MOTTO :

„ WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA”

                                                                św. Jan Bosko

 

W MYŚL ŚW. JANA BOSKO

KSZTAŁCIMY DOBREGO CHRZEŚCIJANINA I UCZCIWEGO OBYWATELA

CELE GŁÓWNE  KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560)

Wymagania wobec przedszkola;

 1. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 2. W przedszkolu zabiega się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 3. Przedszkole wspiera rozwój religijny dzieci. 
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej.
 5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa i racjonalnie wykorzystuje swoje warunki do prawidłowego funkcjonowania na wielu płaszczyznach.
 6. System zarządzania zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
 2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do integralnego rozwoju dziecka
 3. Wspieranie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu własnego” JA” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa oraz wyrabianiu w sobie właściwego obrazu Boga.
 4. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 5. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 6. Nauka przez aktywne działanie.
 7. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 8. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
 9. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.
 10. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się. 

M I S J A

PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek jest wychowanie człowieka, który:

 • zastanawia się, myśli i podejmuje decyzje;
 • posiada wiedzę stosowną do swojego wieku i umie posługiwać się nią w życiu;
 • jest świadomy swoich korzeni kulturowych;
 • żyje na co dzień wartościami chrześcijańskimi przez co staje się prawym obywatelem;
 • aktywnie włącza się w życie społeczne.

Misja przedszkola spełnia ważne i odpowiedzialne zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Jesteśmy PRZEDSZKOLEM, które:

 • promuje zdrowy tryb życia
 • zapewnia indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka
 • promuje system wartości oparty na wartościach chrześcijańskich i wychowuje dzieci tak żeby potrafiły wybierać dobro a nie zło:
 • kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach:
 • wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne:
 • zapewnia dzieciom szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtuje takie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:
 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • współprace z rodzicami opierając się na zasadzie partnerstwa, wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka 

W I Z J A

PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK

WIZJA  PRZEDSZKOLA  

Przedszkole Sióstr Salezjanek w  Nowej Rudzie jest miejscem integralnej formacji:

 • dąży wytrwale ku celom oświatowym właściwym przedszkolu,
 • wypełnia służbę publiczną w dialogu ze środowiskiem i Kościołem lokalnym,
 • wspiera centralną działalność wychowawczą i kulturalną propagowaną przez rodzinę;

Warunki materialne i kadrowe przedszkola pozwalają na to , by dziecko podczas pobytu w przedszkolu było bezpieczne, a metody wychowania i nauczania przygotowują je do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy w grupie społecznej. 

Jest to PRZEDSZKOLE , które w centrum wizji pedagogicznej stawia

„MIŁOŚĆ PASTERSKĄ”

opartą na słowach św. Pawła :

„Miłość łaskawa jest, cierpliwa jest ,wszystko znosi, wszystko przetrzyma.

Jest to PRZEDSZKOLE  KATOLICKIE – ponieważ przedstawia w  osobie Chrystusa pełnię prawdy o człowieku i znajduje w nauczaniu Kościoła punkt odniesienia dla różnorakich problemów ludzkich;

Jest to PRZEDSZKOLE SALEZJAŃSKIE – ponieważ czerpie natchnienie z systemu wychowawczego św. Jana Bosko bazującego na trzech zasadniczych elementach: rozumie, religii i  miłości.

Przedszkole Sióstr Salezjanek

 • Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące z różnych powodów szczególnego zainteresowania,
 • Przyjmuje dzieci takimi, jakimi są - doceniając dobro jakie tkwi w każdym z nich;
 • Sprzyja relacjom międzyosobowym pomiędzy nauczycielami a dziećmi i oferuje przyjazną obecność ze strony wychowawców;
 • Stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem;
 • Sprzyja tworzeniu się grup zainteresowań;
 • Stwarza warunki, aby dziecko było w pełni sobą:
  • by żyło w radości i żywotności właściwej swej naturze ( radość, pogoda, święto )
  • by angażowało się i wdrażało w wypełnianie własnych obowiązków ( nauka, praca – zabawa )
  • by żyło pod wejrzeniem Boga, który kocha, który jest Ojcem i oczekuje dziecięcej odpowiedzi ( pobożność )
  • by stopniowo stawało się zdolne do bycia wśród rówieśników świadkiem i animatorem.

Cel wizji rozwoju przedszkola:

Jesteśmy przedszkolem przygotowującym młodych Europejczyków do wieloaspektowego komunikowania się oraz działania w otaczającej rzeczywistości na dobrych obywateli i chrześcijan.

  Realizacja wyżej wymienionego celu:

 1. Opieka:
 • Bezpieczeństwo i higiena pobytu dziecka w przedszkolu
 • Indywidualne ścieżki kształcenia dla dzieci zdolnych
 • Szczególna opieka nad dziećmi wymagającymi wsparcia (  dzieci z dysfunkcjami rozwoju)
 • współpraca z PPP (Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną)
 • diagnoza dysfunkcji rozwoju – wad postawy, wzroku, słuchu, mowy itd.
 • terapia logopedyczna
 • terapia przez ruch i muzykę
 • dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dziecka
 1. Wychowanie: społeczno- moralne i religijne
 • kontakty z rówieśnikami z innych przedszkoli z terenu miasta  
 • tolerancja wyznaniowa, narodowościowa
 • obchody uroczystości religijnych, tradycyjnych świat,
 • czynny udział rodziców w ukierunkowanym przez przedszkole wychowaniu dziecka (zajęcia otwarte, spotkania z rodzicami, zebrania, uroczystości, imprezy)
 1. Dydaktyka:
 • realizacja  podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
 • nauka  języka  angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia logopedyczne
 • współpraca z zaprzyjaźnionym i przedszkolami   (wymiana  doświadczeń, )
 • ZABAWA  JAKO  PRIORYTET   !!!

Personel - dąży do rozwoju własnego na płaszczyźnie duchowej oraz intelektualnej; zdobywania wiedzy i umiejętności.

 Doskonalenia zawodowe nauczycieli  pozwala na:

 • zdobycie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • podjęcie studiów podyplomowych
 • ukończenie kursów kwalifikacyjnych
 • autoformację

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje sześć  najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • Zasadę wolności i swobody działania
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Zyskują umiejętności w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci są wdrażane do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Szczególną wagę przedszkole przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mogą docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają własne możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje też: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych, wartościach chrześcijańskich, kulturze regionalnej oraz historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

METODY:
Realizując obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.
Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Najczęściej wykorzystywane metody w pracy z dzieckiem:
> Metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
> Ruch Rozwijający -  Weroniki Sherbone
> Opowieść ruchowa
> Gimnastyka ekspresyjna
> Gimnastyka rytmiczna
> Pedagogika zabawy
> Gimnastyka mózgu
> Metoda dobrego startu
> Relaksacja
> Bajkoterapia
> Zabawy paluszkowe


 FORMY PRACY:
> praca indywidualna
> praca w małych zespołach
> praca z całą grupą
> zabawa, jako priorytet - różne formy zabawy

Najważniejszym rodzajem aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Czynność ta podejmowana jest przez dziecko dla przyjemności, dzięki czemu przedszkolak chętnie uczy się i ćwiczy różne umiejętności, nie uświadamiając sobie procesu uczenia się.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku
 • święta i uroczystości
 • tradycje przedszkola(kalendarz imprez),
 • Integralne wychowanie ludzko – chrześcijańskie, które daje dzieciom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim oraz realizować osobistą syntezę między wiarą a kulturą oraz wiarą a życiem.

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela dzieciom odpowiednio pomocy w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale też poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu procedurami.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość ma wysoki poziom.

Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje chrześcijańskie i regionalne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

 • Kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi ( miłością, prawdą, przebaczeniem)
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych
 • Ma poczucie własnej wartości
 • Umie rzetelnie i odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność wybierania dobra a nie zło:
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia CHRZEŚCIJANINEM, POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM;
 •  przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasad kultury współżycia społecznego, postępowania według wartości chrześcijańskich;
 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeby innych ludzi,
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne;
 • nie obawia się:
  • występować publicznie,
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których uczestniczą dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 W przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami  . Obejmuje on zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.
 • Promocja zdrowia.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
 • Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych
 • organizacja warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych np. „ Bezpieczny przedszkolak”, „Dodaj język polski do ulubionych”, itd

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez kultywowanie tradycji chrześcijańskich a także poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z uroczystościami liturgicznymi a także z tradycjami lokalnymi, narodowymi, i  potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Msza św. na rozpoczęcie roku przedszkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Święto św. Mikołaja ,
 • Uroczystość Bożego Narodzenia,
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Uroczystość Świętego Jana Bosko
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień kobiet ze Św. Laurą Vicunia
 • Święta wielkanocne
 • Dzień chłopca ze św. Dominikiem Savio
 • Dzień teatru i muzyki z okazji uroczystości św. M.D. Mazzarello
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
 • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego: pożegnanie absolwentów, Msza św. dziękczynna.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania a także wartość tradycji zarówno religijnych, lokalnych, jak i narodowych.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne np. logopedę. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowawczych przedszkolne organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera charakteryzująca się duchem rodzinnym , a życzliwi nauczyciele oraz personel pomocniczy  umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są w miarę potrzeb zespoły zadaniowe. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz pomoce edukacyjne i zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza do niej zmiany. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

SYSTEMY MOTYWACYJNE

SYSTEMY MOTYWACYJNE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

System motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • emblematy ( naklejki, drobne upominki)
 • przydział ważnych dla dziecka funkcji.

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • tłumaczenie i wyjaśnianie
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców w przypadku bardzo ważnych przewinień

System diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Sukcesywne prowadzenie obserwacji dziecka

Kryteria sukcesu:

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja   programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, sukcesywne wzbogacanie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Priorytety na lata 2014 –2019

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 • Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.
 • Remont i modernizacja budynku przedszkolnego

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Z ZAKRESU EDUKACJI I WYCHOWANIA NA LATA 2014-2019

Zadania: 

2014/2015 -  „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa , odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa

2015/2016 – „  Polska to nasz kraj to  ojczyzna moja”

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych.

2016/2017 – „ Książka nasz Przyjaciel , który uczy , bawi i wychowuje”

Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.

2017/2018 – „ Za wszystko co Bóg stworzył dziękuję i przyrodę szanuję ”  

Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw proekologicznych , rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin , zwierząt i ludzi.

2018/2019 – „ Mały badacz i odkrywca”

Rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.

                                                                        

Nowa Ruda 31. 10. 2014 rok