TREŚCI PROGRAMOWE – MAJ

Tydzień XXXIII. Majowe święta

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat, utrwalanie postawy patriotycznej
 • poznanie wybranych miast – w tym stolicy Polski, kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej i zależności między UE a państwami członkowskimi, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej oraz hymnu Polski i hymnu UE, usprawnianie zmysłu dotyku, doskonalenie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności przełamywania nieśmiałości

 Tydzień XXXIV. Od pomysłu aż po dach

 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję, budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem, rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, doskonalenie współpracy w grupie
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej w grze
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, utrwalenie znajomości nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności społecznych, doskonalenie sprawności fizycznej
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty

Tydzień XXXV. Święto Rodziny

 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie poczucia obowiązku, wyzwalanie ekspresji emocjonalnej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, chęci przeprowadzania własnych eksperymentów, ćwiczenie integracji sensorycznej, doskonalenie motoryki małej, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami

Tydzień XXXVI. Jak powstaje…?

 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep, rozwijane sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie słownika czynnego, wdrażanie do nauki czytania, rozwijanie sprawności motorycznej, rozwijanie zdolności plastycznych, wdrażanie do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej, nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi, ich pracy, utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie znajomości poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku.